Không lưu trữ dữ liệu cá nhân trên máy công ty

Đúng là bạn có thể dễ dàng tạo một thư mục cá...